Mesa de contratación

A Mesa de contratacións é un órgano colexiado de carácter técnico establecido legalmente para auxiliar aol órgano de contratación na adxudicación de contratos.
 

Desenvolve, entre outras, as seguintes funcións:

 • Rexistro Municipal de Licitadores.
 • Elaboración de convocatorias, notificacións, citacións e actas das sesións da Mesa.
 • Certificación dos dictámenes, propostas e resolucións emitidos pola Mesa.
 • Recepción de plicas para licitacións públicas, inscripción, expedición de recibos e/ou de certificacións acreditativas de presentación, e entrega de plicas á Tesourería Municipal para a súa custodia.
 • Trámites legais de subsanación de defectos ou erros, de aclaracións e de xustificación de baixas temerarias.
 • Petición de informes técnicos.
 • Preparación dos actos de apertura de plicas, etc.

A Mesa de contratacións para o mandato 2019-2023 está formada por:

Presidente:

 • D. Emilio Riobó Piñón. (Suplente: D. Marcos Rodríguez Calvo)

Vogáis:

 • D. José Antonio Meizoso Paz (Secretario-Interventor do Concello da Capela)
 • D. Jesús Franco Rodríguez (Funcionario do Concello da Capela)
 • Dª. Josefina Fernñandez Ferreira (Funcionaria do Concello da Capela)

Secretaria:

 • Dª. Olga Galdo López (Funcionaria do Concello da Capela)

Concello da Capela

As Neves, 46
15613 A Capela (A Coruña)

 

lun – sab 8:00 h – 14:00 h

Mapa localización

Concello da Capela - Todos os dereitos reservados